การเชื่อมโยงฐานข้อมูลตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book), วิทยานิพนธ์,

งานวิจัย ม. รามคำแหง กับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด โดยการใช้ Tag 856

 

สุชล แก้วประทุม

วิธีการค้นข้อมูลและวิธีการเชื่อมโยงกับ TAG 856

 1. ฐานข้อมูลตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
 2. ฐานข้อมูล Digital Collection ของ ม.รามคำแหง (iKnowledge)
 3. URL อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

โปรแกรมที่ใช้

 1. โปรมแกรมบราวเซอร์ Internet Explorer
 2. โปรแกรม Tera Term Pro
 3. โปรแกรม Adobe Acrobat Reader

 

ฐานข้อมูลตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

            Web Siteฐานข้อมูลตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  คือ http://e-book.ram.edu/e-book/  

            ตัวอย่าง สมมุติว่าเราต้องการเชื่อมโยงวิชา AC101 จากฐานข้อมูลตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) กับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโดยการใช้ Tag 856

 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วเข้าไปที่ http://e-book.ram.edu/e-book/ ดังรูปภาพ 1

รูปภาพ 1 โฮมเพจฐานข้อมูลตำราอิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

 

 

 

 1. จากรูปภาพ 1 คลิกที่                     จะได้หน้าจอดังรูปภาพ 2

รูปภาพ 2 เว็บเพจภาษาไทยของฐานข้อมูลตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

 1. จากรูปภาพ 2 ให้คลิกที่ลูกศรสีขาวในส่วนของ                              ที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือ จะปรากฏรายการดังภาพ                                  ขึ้นมา แล้วคลิกที่ส่วนของ                     จะได้รหัสวิชาที่ขึ้น

 

 

 

ด้วยอักษร A ดังรูปด้านล่าง                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. จากรูปด้านบน คลิกที่ส่วนของรหัสวิชา AC () จะปรากฏรายการของรหัสวิชา AC ที่มีในฐานข้อมูลตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้านขวามือ ดังรูปภาพ 3

 

 

 

รูปภาพ 3 แสดงรายการรหัสวิชา AC

 1. จากรูปภาพ 3 ตามตัวอย่างเราต้องการทราบ Link ของวิชา AC101 ให้คลิกที่ไอค่อน  หน้าชื่อ หลักการบัญชี 1 จะได้หน้าจอ e-Book ของรหัสวิชา AC101 ดังรูปภาพ 4

รูปภาพ 4 แสงดหน้าจอ e-Book ของรหัสวิชา AC101

 1. จากรูปภาพ 4 ให้คลิกเมาส์เลื่อน Scroll Bar มาด้านล่าง จนปรากฏรหัสวิชาและเลขเรียนหนังสือ ดังรูปภาพ 5

รูปภาพ 5 หน้าจอ e-Book ของรหัสวิชา AC101 ส่วนแสดงรหัสวิชาและเลขเรียกหนังสือ

 1. จากรูปภาพ 5 ให้จดรหัสวิชา และรหัสพิมพ์ เพื่อนำไปใช้ในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
 2. เปิดโปรแกรม Tera Term Pro ขึ้นมาเพื่อ Log in เข้าฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดโดยคลิก Start à Programs à Tera Term Pro à Tera Term Pro หรือดับเบิลคลิก ที่ไอค่อนของโปรแกรม Tera Term Pro บน Desktop
 3. เมื่อเปิดโปรแกรม Tera Term Pro ได้แล้ว จะปรากฏหน้าจอของโปรแกรม Tera Term ดังรูปภาพ 6  (ในส่วนของช่อง Host ต้องเป็น  library.lib.ru.ac.th หรือ 202.41.171.1)

รูปภาพ 6 หน้าจอโปรแกรม Tera Term Pro

 1. คลิกปุ่ม OK แล้วใส่ login และ  Password ถ้าถูกต้องแล้วจะได้หน้าจอ MAIN MENU ของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC  ดังรูปภาพ 7

รูปภาพ 7 หน้าจอ Main Menu ของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC

 1. จาก MAIN MENU (รูปภาพ 7) เลือก

D > Catalog DATABASE maintenance

                U > UPDATE existing records

                                > ใส่ initials และ password

                                    B > BIBLIOGRAPHIC record

จะได้หน้าจอ UPDATE BIBLIOGRAPHIC RECORDS ดังรูปภาพ 8

รูปภาพ 8 หน้าจอ UPDATE BIBLIOGRAPHIC RECORDS

 1. จากหน้าจอ UPDATE BIBLIOGRAPHIC RECORDS (รูปภาพ 8) ตามตัวอย่างเราต้องการเชื่อมโยงวิชา AC101 จากฐานข้อมูลตำราอิเล็กทรอนิกส์  (e-Book) กับฐานข้อมูลทรัพยากรห้อง สมุด โดยการใช้ Tag 856 ให้พิมพ์  f แล้วตามด้วยรหัสวิชา และรหัสพิมพ์ ที่ได้จากข้อ 7 ดังรูปภาพ  9

รูปภาพ 9 แสดงหน้าจอการใส่คำค้นรหัสวิขา และรหัสพิมพ์

 1. ให้กด Enter 1 ครั้ง จะได้หน้าจอรายการบรรณานุกรมของรหัสวิชา AC101 ดังรูป 10

รูปภาพ 10 หน้าจอรายการบรรณานุกรมของรหัสวิชา AC101 รหัสพิมพ์ 43105

 1. จากหน้าจอรายการบรรณานุกรม (รูปภาพ 10)  เลือก

I > INSERT a Field

1)      พิมพ์  y ในส่วนคำถาม Tag of new field?  

2)      ในส่วนของ MACR tag ที่เป็น 999 ให้พิมพ์ 856 ทับลงไป แล้วกด Enter

3)      จะเป็นการให้ป้อนข้อมูลของ Tag 856 ดังรูป 11

รูปภาพ 11 แสดงหน้าจอสำหร้บป้อนข้อมูล Tag 856

4)      ในขั้นตอนนี้ให้กลับไปเปิดหน้าจอ e-Book ของรหัสวิชา AC101 ส่วนแสดงรหัสวิชาและรหัสพิมพ์ ตามรูปภาพ 5 แล้วให้คลิกในช่อง Address จะปรากฏแถบสีในช่อง Address เมื่อเป็นแถบสีทั้งหมดแล้วให้คลิกเมาส์ขวา ในช่อง Address แล้วเลือก Copy ดังรูปภาพ 12

รูปภาพ 12 แสดงหน้าจอการ Copy Link ของ e-Book ของวิชา AC101

5)      เปิดหน้าจอสำหรับให้ป้อนข้อมูล Tag 856 จากรูปภาพ 11 ให้พิมพ์ |u แล้วคลิกโปรแกรมเมนู เลือก Edit à Paste แล้วให้ป้อนข้อมูลเพิ่มเติม |ze-Book โดยไม่ต้องเว้นวรรค ดังรูป 13

รูปภาพ 13 แสดงหน้าจอการป้อนข้อมูล Tag 856

6)      เสร็จแล้วกด Enter แล้ว เลือก

Q > QUIT

                M > MAKE changes to BIBLIOGRAPHIC permanent

เป็นการบันทึกข้อมูลการเชื่อมโยงวิชา AC101 จากฐานข้อมูลตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) กับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด โดยการใช้ Tag 856

7)      เมื่อบันทึกเสร็จแล้วจะได้หน้าจอ UPDATE BIBLIOGRAPHIC RECORDS ให้กด Enter แล้วเลือก Q

8)      จะได้หน้าจอ CATALOG DATABASE MAINTENANCE เลือก

Q > QUIT

                        X > DISCONNECT

9)      ปิดโปรแกรม Tera Term Pro

 1. ทดสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงโดยเข้าไปยังโฮมเพจของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดที่ http://library.lib.ru.ac.th  หรือเลือก >> ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  จากโฮมเพจของสำนักหอสมุดกลาง (http://www.lib.ru.ac.th) จะได้หน้าจอดังรูปภาพ 14

รูปภาพ 14 โฮมเพจของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (http://library.lib.ru.ac.th)

 1. ทำการสืบค้นข้อมูลที่เราได้สร้างการเชื่อมโยง โดยการเลือกรายการ เลขหมู่อื่น แล้วพิมพ์วิชา และรหัสพิม์ ลงไปแล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้น” ดังรูปภาพ 15

รูปภาพ 15 หน้าจอการสือค้น เลขหมู่อื่น

 1. จะได้หน้าจอแสดงรายการบรรณานุกรมของรหัสวิชา AC101 และจะปรากฏส่วนของ [ คลิกที่ link เพื่อดูเพิ่มเติม ] เพิ่มขึ้นมา โดยจะมีคำว่า e-Book  ดังรูปภาพ 16

รูปภาพ 16 หน้าจอแสดงรายการบรรณานุกรมของรหัสวิชา AC101

 1. ให้คลิกที่คำว่า e-Book ถ้า Link ถูกต้องจะเป็นการเปิด e-Book ของรหัสวิชา AC101 อยู่ในส่วนของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดดังรูป 17

รูปภาพ 17 แสดงผลการเชื่อมโยงวิชา AC101 จากฐานข้อมูลตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) กับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

โดยการใช้ Tag 856

 

 

Û=================================Ü


ฐานข้อมูล Digital Collection ของ ม.รามคำแหง (iKnowledge)

 

            ฐานข้อมูล Digital Collection ของ ม.รามคำแหง  ปัจจุบันประกอบด้วยฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม. รามคำแหง ปี พ.ศ. 2544 และบางส่วนของปี พ.ศ. 2545 โดยใช้โปรแกรม iKnowledge ซึ่งจัดหาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

            Web Site ของฐานข้อมูล Digital Collection ของ ม.รามคำแหง คือ http://dcms.lib.ru.ac.th  

                ตัวอย่าง การเชื่อมโยง Digital Collection ของ ม.รามคำแหง  กับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด โดยการใช้ Tag 856 ในที่นี้จะเป็นการเชื่อมโยงวิทยานิพนธ์ ม. รามคำแหง ของ จาลินี ชมกลิ่น

 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วเข้าไปที่ http://dcms.lib.ru.ac.th/ ดังรูปภาพ 18

รูปภาพ 18 โฮมเพจของฐานข้อมูล Digital Collection ของ ม.รามคำแหง  (http://dcms.lib.ru.ac.th)

 1. ในช่องพิมพ์คำค้น ให้พิมพ์คำว่า จาลินี ชมกลิ่น  และในส่วนของประเภทคำค้นให้คลิกวงกลมเล็กหน้าคำว่า เจ้าของงาน ดังรูปภาพ 19

รูปภาพ 19 แสดงการป้อนคำค้นจากฐานข้อมูล Digital Collection

 1. จากรูปภาพ 19 คลิกปุ่ม  ค้นหา จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการวิทยานิพนธ์ ม. รามคำแหง ของ จาลินี ชมกลิ่น ดังรูปภาพ 20

รูปภาพ 20 แสดงรายการวิทยานิพนธ์ ม. รามคำแหง ของ จาลินี ชมกลิ่น

 1. เปิดโปรแกรม Tera Term Pro แล้ว Log in เข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
 2. จาก MAIN MENU เลือก

D > Catalog DATABASE maintenance

                U > UPDATE existing records

                                > ใส่ initials และ password

                                    B > BIBLIOGRAPHIC record

 1. จะได้หน้าจอ UPDATE BIBLIOGRAPHIC RECORDS ให้พิมพ์  a แล้วตามด้วยชื่อที่ต้องการในที่นี้คือ จาลินี ชมกลิ่น ดังรูป 21

รูปภาพ 21 แสดงคำค้นชื่อผู้แต่งจากหน้าจอ UPDATE BIBLIOGRAPHIC RECORDS

 1. กด Enter จะได้หน้าจอรายการบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ของ จาลินี ชมกลิ่น ดังรูปภาพ 22

รูปภาพ 22 หน้าจอรายการบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ของ จาลินี ชมกลิ่น

 1. จากหน้าจอรูปภาพ 22 เลือก

I > INSERT a Field

1)      พิมพ์  y ในส่วนคำถาม Tag of new field? 

2)      ในส่วนของ MACR tag ที่เป็น 999 ให้พิมพ์ 856 ทับลงไป แล้วกด Enter

3)      จะเป็นการให้ป้อนข้อมูลของ Tag 856 ดังรูป 23

รูปภาพ 23 แสดงหน้าจอสำหร้บป้อนข้อมูล Tag 856

4)      เปิดหน้าจอโปรแกรม Internet Explorer ที่แสดงรายการวิทยานิพนธ์ ม. รามคำแหง ของ จาลินี ชมกลิ่น ให้คลิกในช่อง Address โดยการกดเมาส์ค้างไว้ในส่วนซ้ายสุดของช่องแล้วลากเมาส์ไปให้สุด จะปรากฏแถบสีในช่อง Address เมื่อเป็นแถบสีทั้งหมดแล้วให้คลิกเมาส์ขวา ในช่อง Address แล้วเลือก Copy ดังรูปภาพ 24

รูปภาพ 24 แสดงหน้าจอการ Copy Link ของฐานข้อมูล Digital Collection

5)      เปิดหน้าจอโปรแกรม Tera Term Pro ที่แสดงหน้าจอรายการบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ของ จาลินี ชมกลิ่น ให้พิมพ์ |u แล้วคลิกโปรแกรมเมนู เลือก Edit à Paste แล้วให้ป้อนข้อมูลเพิ่มเติม |ze-Thesis โดยไม่ต้องเว้นวรรค ดังรูป 25

รูปภาพ 25 แสดงหน้าจอการป้อนข้อมูล Tag 856

6)      เสร็จแล้วกด Enter แล้ว เลือก

            Q > QUIT

                                M > MAKE changes to BIBLIOGRAPHIC permanent

        เป็นการบันทึกข้อมูลการเชื่อมโยงวิทยานิพนธ์ของ จาลินี ชมกลิ่น จากฐานข้อมูล Digital Collection ของ ม. รามคำแหง กับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด โดยการใช้ Tag 856

7)      เมื่อบันทึกเสร็จแล้วจะได้หน้าจอ UPDATE BIBLIOGRAPHIC RECORDS ให้กด Enter แล้วเลือก Q

8)      จะได้หน้าจอ CATALOG DATABASE MAINTENANCE เลือก

            Q > QUIT

                        X > DISCONNECT

9)      ปิดโปรแกรม Tera Term Pro

 1. ทดสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยง  โดยเข้าไปยังโฮมเพจของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดที่ http://library.lib.ru.ac.th   หรือเลือก >> ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  จากโฮมเพจของสำนักหอสมุดกลาง (http://www.lib.ru.ac.th) แล้วสืบค้นชื่อผู้แต่ง จาลินี ชมกลิ่น จะปรากฏผลดังรูปภาพ 26 และจะปรากฏส่วนของ [ คลิกที่ link เพื่อดูเพิ่มเติม ] ที่มีคำว่า e-Thesis

รูปภาพ 26 แสดงรายการบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ของ จาลินี ชมกลิ่น

 1. คลิกที่ e-Thesis ถ้า Link ถูกต้องจะปรากฏวิทยานิพนธ์ของ จาลินี ชมกลิ่น จากฐานข้อมูล Digital Collection ของ ม. รามคำแหง อยู่ในส่วนของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ดังรูปภาพ 27

รูปภาพ 27 แสดงผลการเชื่อมโยงฐานข้อมูล Digital Collection ของ ม. รามคำแหง กับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

 1. .ให้คลิกที่ชื่อวิทยานิพนธ์จากรูปภาพ 27 จะปรากฏรายละเอียดของวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของ จาลินี ชมกลิ่น จากฐานข้อมูล Digital Collection ของ ม. รามคำแหง  อยู่ในส่วนของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ดังรูปภาพ 28

รูปภาพ 28 แสดงรายละเอียดของวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของฐานข้อมูล Digital Collection ของ ม. รามคำแหงเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Û=================================Ü


URL อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

            URL อื่น ๆ ในที่นี้จะใช้ URL เว็บไซต์ของวารสารที่มีข้อมูลบรรณานุกรมอยู่ในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

                ตัวอย่าง ต้องการเชื่อมโยงเว็บไซต์ นิตยสารบ้านและสวน  กับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (ในที่นี้จะใช้เว็บไซต์ของ  sanook.com ในการค้นหา)

1.     เปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วเข้าไปที่ http://www.sanook.com

2.     ในช่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า นิตยสารบ้านและสวน แล้วคลิกที่ปุ่ม  ไป!   ตามรูปภาพ 29

รูปภาพ 29  แสดงการป้อนคำค้นชองเว็บไซต์ www.sanook.com

3.     จะได้หน้าจอผลการสืบค้น ดังรูปภาพ 30

รูปภาพ 30 แสดงผลการสืบค้นคำว่า นิตยสารบ้านและสวน

4.     จากผลการสืบค้น (รูปภาพ 30) จะปรากฏรายการของนิตยสารบ้านและสวน โดยมีรายละเอียด พร้อมทั้ง URL ของเว็บไซต์ของนิตยสารบ้านและสวนคือ http://www.baanlaesuan.com ให้จดไว้ เพื่อนำไปป้อนในรายการบรรณานุกรมของนิตยสารบ้านและส่วนของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

5.     เปิดโปรแกรม Tera Term Pro แล้ว Log in เข้าสู่ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

6.     จาก MAIN MENU เลือก

D > Catalog DATABASE maintenance

                            U > UPDATE existing records

                                                > ใส่ initials และ password

                                                B > BIBLIOGRAPHIC record

7.     จะได้หน้าจอ UPDATE BIBLIOGRAPHIC RECORDS ให้พิมพ์  t แล้วตามด้วยคำว่า บ้านและสวน ดังรูปภาพ 31

รูปภาพ 31 แสดงคำค้นชื่อเรื่องจากหน้าจอ UPDATE BIBLIOGRAPHIC RECORDS

8.     กด Enter จะได้หน้าจอรายการบรรณานุกรมของนิตยสารบ้านและสวน ดังรูปภาพ 32

รูปภาพ 32 หน้าจอรายการบรรณานุกรมของนิตยสารบ้านและสวน

หมายเหตุ :   สำหรับวารสาร หรือนิตยสาร ชื่อเรื่องอื่น อาจจะไม่ได้หน้าบรรณานุกรมโดยตรง ผู้                     ปฏิบัติต้องพิจารณาในการใช้คำค้นรายการบรรณานุกรมให้ตรงกับชื่อเรื่องที่                                             ต้องการด้วย

 1. จากหน้าจอรายการบรรณานุกรมของนิตยสารบ้านและสวน (รูปภาพ 32) เลือก

I > INSERT a Field

1)      พิมพ์  y ในส่วนคำถาม Tag of new field?

2)      ในส่วนของ MACR tag ที่เป็น 999 ให้ใส่เป็น 856 แล้วกด Enter

3)      จะเป็นการให้ป้อนข้อมูลของ Tag 856 ดังรูป 33

 

 

รูปภาพ 33 แสดงหน้าจอสำหรับป้อนข้อมูล Tag 856

4)      จากหน้าจอสำหรับป้อนข้อมูล Tag 856 (รูปภาพ 33) ให้พิมพ์  |u แล้วตามด้วย URLของเว็บไซต์ของนิตยสารบ้านและสวน แล้วตามด้วย |zเว็บไซต์นิตยสารบ้านและสวน โดยไม่ต้องเว้นวรรค ดังรูปภาพ 34

รูปภาพ 34 แสดงหน้าจอการป้อนข้อมูล Tag 856

5)      เสร็จแล้วกด Enter แล้ว เลือก

                Q > QUIT       

            M > MAKE changes to BIBLIOGRAPHIC permanent

เป็นการบันทึกข้อมูลการเชื่อมโยง URL ของว็บไซต์ของนิตยสารบ้านและสวนกับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด โดยการใช้ Tag 856

6)      เมื่อบันทึกเสร็จแล้วจะได้หน้าจอ UPDATE BIBLIOGRAPHIC RECORDS ให้กด Enter แล้วเลือก Q

7)      จะได้หน้าจอ CATALOG DATABASE MAINTENANCE เลือก

            Q > QUIT                   

                        X > DISCONNECT

8)      ปิดโปรแกรม Tera Term Pro

 1. ทดสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยง  โดยเข้าไปยังโฮมเพจของฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดที่ http://library.lib.ru.ac.th   หรือเลือก >> ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด  จากโฮมเพจของสำนักหอสมุดกลาง (http://www.lib.ru.ac.th) แล้วสืบค้นชื่อเรื่องบ้านและสวน จะปรากฏส่วนของ [ คลิกที่ link เพื่อดูเพิ่มเติม ] ที่มีคำว่า เว็บไซต์นิตยสารบ้านและสวน  ปรากฏผลดังรูปภาพ 35

รูปภาพ 35 แสดงรายการบรรณานุกรมของนิตยสารบ้านและสวน

 1. คลิกที่ เว็บไซต์นิตยสารบ้านและสวน ถ้า Link ถูกต้องจะเป็นการเปิดหน้าโฮมเพจของนิตยสารบ้านและสวน อยู่ในส่วนของฐานข้อมูลระบบทรัพยากรห้องสมุด ดังรูปภาพ 36

รูปภาพ 36 แสดงผลการเชื่อมโยง URL อื่น  กับฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Û=================================Ü