RU Library- IT Team

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นอย่างยิ่ง ของสารสนเทศ พิจารณาเห็นว่า สารสนเทศที่มีอยู่ ในสำนักหอสมุดกลางฯ ปัจจุบันต้องได้รับการจัดหาจัดเก็บ และเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันกาล โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อันได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล เป็นต้น เป็นเครื่องมือ ในการดำเนินการต่างๆ ตามหลักการทางเทคโนโลยีและหลักการในวิชาชีพ เพื่อให้การจัดการสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถสนองตอบความต้องการด้านสารสนเทศทางวิชาการ ของผู้ใช้ได้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของประเทศและของโลก

นอกจากนี้สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่ง ที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย Thai Library Integrated System (ThaiLIS) ซึ่งเป็นโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือ ของห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ระยะแรกเป็นการเริ่มต้นจาก 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง(Thailinet) และโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet) โดย ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการระยะที่ 1 เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2538-2540 ระยะที่ 2 เป็นการรวมทั้ง 2 โครงการให้เป็นโครงการเดียว โดยเริ่มในปี งบประมาณ พ.ศ. 2542-2544 เพื่อเร่งพัฒนาระบบห้องสมุดด้วยการนำระบบคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในงานห้องสมุด พัฒนาให้เป็นระบบอัตโนมัติ (Automated Library System) สร้างระบบเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุด เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆ ได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อพัฒนาการด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ประกอบกับสำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการยกร่างเกณฑ์มาตรฐาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ขึ้นโดยปรับปรุงจากมาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฉบับพ.ศ. 2529 และใช้มาตรฐานห้องสมุดของสหรัฐอเมริกา (Association of College and Research Library: ACRL. Standard for College Libraries, 1995) เพื่อให้ห้องสมุดมีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะเป็นดัชนีบ่งชี้ตัวหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในยกร่างเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้กำหนดให้มีงานระบบคอมพิวเตอร์เป็นงานพื้นฐานงานหนึ่งของห้องสมุด โดย ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานที่เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ที่มีความรู้คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ ระบบงานคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ดังนั้นจากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักหอสมุดกลางฯ ใหม่ โดยให้มีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด เป็นหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อสามารถรองรับภาระงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และงานที่จำเป็นต้องขยายและพัฒนาออก ไปอีกในระยะเวลาอันเร่งด่วน เพื่อจักได้ดำเนินการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดได้อย่าง คล่องตัวและมีประสิทธิผล