เอกสารคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ

 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548ณ ห้องประชุม 1 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 26 - 27 มกราคม 2547
 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ปี 2546
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2546 วันที่ 23 มิถุนายน 2546
 รายชื่อคณะทํางานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ
 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ปี 2545
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2545 วันที่ 25 มีนาคม 2545
ณ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Information Retrival (Z39.50): Application Service Definition and Protocol Specification
Z39.50 and The World Wide Web
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2544 วันที่ 15 ธันวาคม 2544
ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ปี 2544
 บทความเรื่อง " ระบบฐานข้อมูลรวมในญี่ปุ่น NACSIS WebCat (UNION CATALOG)"
/สมพงษ์ เจริญศิริ
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2544 วันที่ 13-14 กันยายน 2544
ณ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2544 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2544
ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 เอกสารการศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Magic Library
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ( วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2544)
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2544 วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2544
ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

To recommend - admin@lib.ru.ac.th